احمد نادری

توسعه دهنده فول استک

author
author

احمد نادری

توسعه دهنده فول استک

اضافه کردن لودینگ به درخواست های http انگولار

ایجاد لودینگ برای درخواست های http در انگولار :

ng generate service services/loader --skipTests=true


import { Injectable } from '@angular/core';
import { BehaviorSubject } from 'rxjs';

@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class LoaderService {

 public isLoading = new BehaviorSubject(false);
 constructor() { }
}
ng generate service interceptors/loader-interceptor --skipTests=true


import { Injectable } from '@angular/core';
import {
 HttpResponse,
 HttpRequest,
 HttpHandler,
 HttpEvent,
 HttpInterceptor
} from '@angular/common/http';
import { Observable } from 'rxjs';
import { LoaderService } from '../services/loader.service';

@Injectable()
export class LoaderInterceptor implements HttpInterceptor {
 private requests: HttpRequest<any>[] = [];

 constructor(private loaderService: LoaderService) { }

 removeRequest(req: HttpRequest<any>) {
  const i = this.requests.indexOf(req);
  if (i >= 0) {
   this.requests.splice(i, 1);
  }
  this.loaderService.isLoading.next(this.requests.length > 0);
 }

 intercept(req: HttpRequest<any>, next: HttpHandler): Observable<HttpEvent<any>> {

  this.requests.push(req);

  console.log("No of requests--->" + this.requests.length);

  this.loaderService.isLoading.next(true);
  return Observable.create(observer => {
   const subscription = next.handle(req)
    .subscribe(
     event => {
      if (event instanceof HttpResponse) {
       this.removeRequest(req);
       observer.next(event);
      }
     },
     err => {
      alert('error' + err);
      this.removeRequest(req);
      observer.error(err);
     },
     () => {
      this.removeRequest(req);
      observer.complete();
     });
   // remove request from queue when cancelled
   return () => {
    this.removeRequest(req);
    subscription.unsubscribe();
   };
  });
 }
}
ng generate component components/my-loader --skipTests=true


<!-- my-loader.component.html -->
<div class="progress-loader" [hidden]="!loading">
  <div class="loading-spinner">
    <img src="https://loading.io/mod/spinner/gear-set/index.svg">
    <span class="loading-message">Please wait...</span>
  </div>
</div>


* my-loader.component.css */
.loading-spinner{  
  background-color: #0000001f;
  position: absolute;
  width: 100%;
  top: 0px;
  left: 0px;
  height: 100vh;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  display: grid;
}

.loading-spinner img{
  align-self: end;
}

.loading-message{
  text-align: center;
  align-self: start;
}

// my-loader.component.ts
import { Component, OnInit } from '@angular/core';
import { LoaderService } from '../../services/loader.service';

@Component({
 selector: 'app-my-loader',
 templateUrl: './my-loader.component.html',
 styleUrls: ['./my-loader.component.css']
})
export class MyLoaderComponent implements OnInit {

 loading: boolean;

 constructor(private loaderService: LoaderService) {

  this.loaderService.isLoading.subscribe((v) => {
   console.log(v);
   this.loading = v;
  });

 }
 ngOnInit() {
 }

}

بعد کامپوننت رو در جای مناسب قرار بدی و داخل app.module هم اینارو میزاریم :

 providers: [
  LoaderService,
  { provide: HTTP_INTERCEPTORS, useClass: LoaderInterceptor, multi: true }
 ],

 

درباره من
 • سلام به وب سایت من خوش اومدید ! از سال 1388 که وارد دنیای برنامه نویسی شدم تجربیات خودم رو از پروژه های مختلف به دست آوردم و همیشه سعی کردم تا مهارت های فنی و رفتاری خودم رو ارتقا بدم تا بتونم برای خودم و سازمانی که در آن کار می کنم بهترین باشم . من عاشق یادگیری هستم و همیشه از چالش های جدید هیجان زده میشم چون اونارو کلید موفقیت و رشد خودم می دونم.
 • @ahmadnaderi01
arrow